Korkuma – Podmínky poskytování služeb pro Shoptet

Podmínky poskytování služeb Korkumy pro Shoptet

1. Podmínky poskytování služeb 

 1. Vítejte na Korkumě! Tyto podmínky poskytování služeb (dále jen „Smlouva“ nebo „Podmínky“) jsou smlouvou mezi Vámi („Vy“) a společností Cinnamon Lab s.r.o., IČO: 087 26 981, DIČ: CZ08726981, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským      soudem v Praze, oddíl C, vložka 324089 („Korkuma“ nebo „my“) a našimi přidruženými společnostmi. Korkuma je platforma, která umožňuje osobám (dále jen „Uživatelé“) veřejně nebo soukromě přenášet živé video vysílání v reálném čase („Živé vysílání“). Musíte si přečíst, odsouhlasit, potvrdit a přijmout všechny podmínky obsažené v této Smlouvě, abyste mohli používat naše webové stránky a všechny přidružené webové stránky, včetně mobilních webových stránek a aplikací, které vlastníme a provozujeme my, naši právní předchůdci nebo právní nástupci, nebo naše přidružené společnosti (souhrnně „Platforma“), všechny služby, aplikace, software, funkce a produkty, které jsou přístupné prostřednictvím naší Platformy a které odkazují na tuto Smlouvu (společně s Platformou „Služby“), ať už jsou poskytovány námi nebo našimi přidruženými společnostmi. Materiály obsažené v této Platformě jsou chráněny příslušnými obecně závaznými předpisy o autorských právech a ochranných známkách. Vaše používání Služeb podléhá těmto Podmínkám, které mohou být čas od času aktualizovány. Vaše Smlouva s námi zahrnuje také Zásady ochrany osobních údajů a Cenové podmínky dostupné na https://www.korkuma.cz/cenik. Přečtěte si, prosím, pozorně tyto Podmínky a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud Podmínkám nerozumíte nebo nepřijmete jakoukoliv jejich část, nemůžete Služby používat.
 2. Používáním Korkumy souhlasíte s těmito Podmínkami a dalšími zásadami a podmínkami, které zveřejňujeme. Přečtěte si je pozorně a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Informace o našich postupech v oblasti osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách používání souborů cookie (společně s Cenovými podmínkami dále také „Zásady”). Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat v souladu s těmito zásadami.
 3. Některé z článků v těchto Podmínkách obsahují na začátku daného článku shrnutí nazvané „TLDR“. Tyto souhrny nejsou právně závazné. Seznamte se se všemi svými právy a povinnostmi vyplývajícími z těchto Podmínek úplným přečtením těchto Podmínek.
 4. V současné době je Vám Korkuma nabízena jako „Early Bird“ verze se zaváděcími cenami. Proto si rezervujeme právo na jakoukoliv technickou či obchodní změnu. V případě obchodním změn Vás budeme informovat 90 dní předem.

2. Korkuma Uživatelský účet

TLDR: Abyste si mohli vytvořit účet, musí Vám být alespoň 18 let. Chcete-li vytvořit účet a používat Služby jménem společnosti, musíte mít k tomu plnou moc a všechna potřebná oprávnění. Jste zodpovědní za svůj účet. Ve svém účtu můžete nalézt informace a statistiky o Vašich Živých vysíláních.

 1. Při vytváření účtu se nám zavazujete v dobré víře poskytnout přesné a úplné informace a zároveň se zavazujete tyto informace aktualizovat, pokud se v budoucnu změní. Chcete-li vytvořit účet, musí Vám být alespoň 18 let (příp. můžete být osobou mladší 18 let, která získala oprávnění k podnikání nebo jiné podobné výdělečné činnosti jako osoba samostatně výdělečně činná od příslušného orgánu veřejné moci a zároveň máte způsobilost být vázán těmito Podmínkami). Chcete-li vytvořit účet a používat Služby jménem společnosti, zaručujete nám, že máte plnou moc a všechna potřebná oprávnění k tomu zavázat takovou společnost k těmto Podmínkám.
 2. Jste zodpovědní za zabezpečení Vašeho účtu a za cokoli, co se stane, když je kdokoliv přihlášen k Vašemu účtu. Pokud se domníváte, že Váš účet byl napaden, okamžitě nás kontaktujte.
 3. K vytvoření Vašeho účtu budeme potřebovat následující informace:

        - Jméno a příjmení
        - E-mailová adresa     
        - Vytvoření hesla
        - Obchodní firma
        - Sídlo společnosti nebo adresa bydliště
        - Hlavní doména
        - IČO / DIČ / datum narození / registrační číslo neziskové organizace
 1. Ve Vašem účtu si můžete zobrazit následující informace o Vašich minulých Živých vysíláních, které byly odvysílány prostřednictvím naší Platformy: počet Živých vysílání, čas sledovaný Diváky, počet komentářů na Živé vysílání, počet lajků na Živé vysílání.

3. Zneužití

TLDR: Neporušujte naše Podmínky nebo zákony. Pokud tak učiníte, můžeme Váš účet zrušit nebo proti Vám podniknout další kroky. Názory Uživatelů a Promotérů vyjádřené na našich Službách nepředstavují naše názory.

 1. Jste zodpovědní za veškerou aktivitu na Vašem účtu a za veškerou aktivitu během Vašich Živých vysílání, které byly odvysílány prostřednictvím naší Platformy. Pokud porušíte jakékoli naše Podmínky, můžeme zrušit Váš účet nebo Váš přístup k Živým vysíláním.
 2. Nedělejte nic nezákonného, nečestného vůči ostatním nebo to, co by technicky zneužívalo naši Platformu.
 3. Naše Podmínky pokrývají většinu problémů, které mohou vyvstat. Pokud najdete nový, v Podmínkách nepopsaný způsob, jak poškodit Korkumu nebo způsobit škodu nám nebo naší komunitě, můžeme podle vlastního uvážení podniknout kroky, abychom Vám v tom zabránili.
 4. Názory Uživatelů a jejich Promotérů vyjádřené skrze naše Služby nepředstavují naše názory.

4. Uživatelé

TLDR: Uživatel je osoba, která používá naše Služby k oslovení Diváků prostřednictvím Živých vysílání. Uživatel si musí založit účet a zvolit druh předplatného, aby mohl používat Služby (samozřejmě si Služby můžete nejprve vyzkoušet a poté zvolit druh předplatného, který vyhovuje Vašim potřebám). Jako Uživatel jste zodpovědný za správu a moderování chatu ve svých Živých vysíláních.

 1. Uživatel je osoba (zejména, nikoliv však výlučně společnost nebo osoba samostatně výdělečně činná), která používá naše Služby k oslovení Diváků prostřednictvím Živých vysílání na naší Platformě. Chcete-li se stát Uživatelem, musíte se zaregistrovat do našich Služeb a poskytnout nám pravdivé informace, které potřebujeme, abychom Vám mohli založit účet, následně budete muset ověřit svou registraci prostřednictvím e-mailu, který jste nám poskytli. Jakmile ověříme Váš účet, můžete vytvářet, plánovat a spouštět veřejně nebo soukromě přístupné Živé vysílání v souladu s Vaším druhem předplatného (příp. v souladu s podmínkami Zkušebního období, jak je tento pojem definován v článku 9 níže), které jsou podrobně popsány v našich Cenových podmínkách dostupných na https://www.korkuma.cz/cenik.
 2. Podmínky Vašeho předplatného závisí na druhu předplatného, který si vyberete. Podrobnosti si můžete prostudovat při prvním výběru předplatného, v našich Cenových podmínkách a také v potvrzení zaslaném po každé úspěšné platbě za Vaše předplatné. 
 3. Následující události povedou ke ztrátě přístupu k našim Službám:
 • uplynutí Zkušebního období (jak je tento pojem definován v článku 9 níže) bez výběru a úhrady předplatného;
 • zrušení Vašeho předplatného;
 • selhání platební metody bez okamžité nápravy;
 • významné porušení těchto Podmínek.
 1. Pokud se nacházíte v jurisdikci, ve které je Korkuma povinna účtovat a vybírat daň (např. DPH nebo daň z obratu), a transakce spadá pod danou daň, pak se tato daň přičte k celkovému poplatku. S výjimkou ojedinělých případů se tato daň zobrazí při prvním výběru předplatného. Vzhledem k tomu, že daň do značné míry závisí na Vaší poloze, jste zodpovědní za udržování úplné a aktuální adresy (domicilu).
 2. Jste odpovědní za správu a moderování chatu nebo jiných interaktivních funkcí poskytovaných v rámci Služeb. Jste povinni zajistit to, že budete mít odpovídající zdroje a znalosti k plnění těchto povinností, a zaručujete nám, že budete dodržovat příslušné právní předpisy týkající se chatovacích služeb.

5. Zvláštní ustanovení spotřebitelských smluv     

TLDR: Pokud Korkumu používáte jako Spotřebitel, poskytujeme Vám veškerá Vaše zákonná práva. V rámci zkušebního období můžete Korkumu přestat bez jakýchkoliv závazků používat.

 1. Nejde-li o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit (odst. 5.2), je Uživatel, který je spotřebitelem žijícím v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Spotřebitel“), oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel zaslat e-mail na info@korkuma.cz, kde vyjádří svou vůli od této Smlouvy odstoupit, kde vyjádří svou vůli od této Smlouvy odstoupit a sdělí své identifikační údaje poskytnuté dle odst. 2.3. této Smlouvy a druh svého předplatného. Odstoupí-li Uživatel od smlouvy o poskytování služeb podle tohoto ustanovení, je povinen uhradit Korkumě poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Zbývající poplatek za předplatné vrátí Korkuma Uživateli, a to do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení.
 2. Spotřebitel souhlasí s tím, že Korkuma může započít s poskytováním Služeb nebo dodávkou jakéhokoliv digitálního obsahu dle této Smlouvy neprodleně po uzavření této Smlouvy, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb či od smlouvy na digitální obsah. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků Korkumy ze Smlouvy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb či od smlouvy na digitální obsah dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 3. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Spotřebitel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
 4. Práva z vadného plnění Spotřebiteli se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování služeb.
 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 7. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a v anglickém jazyce.

6. Promotéři

Uživatelé mohou používat libovolné zaměstnance nebo jiné zástupce pro své Živé vysílání prostřednictvím naší Platformy („Promotéři“). Uživatelé jsou povinni seznámit Promotéry s těmito Podmínkami. V případě porušení Podmínek ze strany Promotéra nese plnou odpovědnost za jednání Promotéra Uživatel. Uživatelé jsou povinni získat od Promotérů veškerá nezbytná povolení a souhlasy pro jejich vystupování v Živém vysílání.

7. Diváci

TLDR: Jako Divák se nemusíte registrovat, stačí navštívit unikátní adresu URL daného Živého vysílání vygenerovanou kterýmkoli z našich Uživatelů a začít sledovat! V chatu můžete během Živého vysílání komunikovat pomocí dočasného uživatelského jména. Věkově omezené Živé vysílání mohou sledovat pouze Diváci, kteří potvrdí, že splňují věkové požadavky.

 1. Abyste se stali Divákem, nemusíte se registrovat ani provádět žádné další formální kroky. Jednoduše navštivte unikátní URL adresu Živého vysílání vygenerovanou kterýmkoli z našich Uživatelů a začněte sledovat jejich Živé vysílání.
 2. Pokud budete chtít komunikovat v chatu během Živého vysílání, budete si muset vytvořit dočasné uživatelské jméno. Uživatelské jméno není spojeno s Vašimi osobními údaji a není uloženo námi na našich serverech ani nikde jinde. Připojením se k Živému vysílání souhlasíte se záznamem Živého vysílání, a to ať už ze strany Uživatele nebo z naší strany. Vyhrazujeme si na základě našeho výslovného uvážení právo odstranit jakékoli nenávistné, explicitní, ponižující nebo jakékoli jiné komentáře nebo obsah, který považujeme za nevhodný nebo nezpůsobilý pro naši Platformu.
 3. Pokud je Živé vysílání Uživatele věkově omezen, bude na to Divák upozorněn při připojení k Živému vysílání. Věkově omezené Živé vysílání mohou sledovat pouze Diváci, kteří potvrdí, že jsou starší 18 let. Divák se zavazuje poskytnout tuto informaci pravdivě a sledovat věkově omezené Živé vysílání pouze v případě, že je mu alespoň 18 let.
 4. Korkuma není odpovědná za využití Vašich mobilních dat (nebo jiných způsobů připojení) během používání našich Služeb. Pokud nechcete překročit povolený objem dat poskytovaný Vaším poskytovatelem služeb, nezapomeňte při používání našich Služeb kontrolovat objem Vámi využívaných dat.
 5. Živá vysílání jednotlivých Uživatelů se mohou lišit a nad kvalitou máme pouze omezenou kontrolu. Pokoušíme se prověřovat podvodné stránky Uživatelů, ale nemůžeme zaručit totožnost Uživatelů ani platnost jejich tvrzení. Děkujeme Vám za pomoc při nahlašování podezřelých Uživatelů, abychom mohli Korkumu udržovat bezpečnou.
 6. Nepokoušejte se opakovat cokoli z obsahu poskytnutého Uživateli na naší Platformě. V některých případech mohou být Promotéři vyškolení odborníci a pro kohokoli jiného může být činnost prováděná v poskytovaném obsahu příliš nebezpečná. Korkuma není odpovědná za jakýkoli pokus o opakování čehokoliv, co jste viděli na naší Platformě.

8. Předplatné

TLDR: Nabízíme různé druhy předplatného pro Uživatele různých velikostí a s různými požadavky. Vaše předplatné bude pokračovat, dokud ho nezrušíte. Minimální délka trvání jakéhokoliv předplatného je 1 rok. V případě, že předplatné ukončíte dříve, budeme po Vás požadovat platbu, jako by předplatné trvalo celý 1 rok. Platby za předplatné zpracovává náš zpracovatel plateb Stripe. Pokud se chcete dozvědět více o druzích předplatného, přečtěte si naše Cenové podmínky.

 1. Nabízíme různé druhy předplatného šité na míru různým velikostem a požadavkům našich Uživatelů. Všechny druhy předplatného jsou založeny na měsíčním nebo ročním poplatku za předplatné. Přečtěte si naše Cenové podmínky a vyberte si druh předplatného, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám. Minimální délka trvání jakéhokoliv předplatného činí 1 rok (“Minimální úvazek”). 
 2. Vaše předplatné bude pokračovat, dokud ho nezrušíte. Předplatné můžete kdykoli zrušit. Zrušení nebo změna druhu předplatného vstoupí v platnost v následujícím (nikoliv aktuálním) platebním období. Pokud předplatné nezrušíte před následujícím platebním obdobím, opravňujete nás k účtování poplatku za předplatné pro následující platební období z Vaší platební karty prostřednictvím našeho zpracovatele plateb. Pokud zrušíte své předplatné během měsíce nebo roku, během kterého používáte Služby a za které jste již předplatné uhradili, nevznikne Vám tím nárok na jakoukoliv náhradu za nevyužívání předplatného nebo na vrácení poplatku za předplatné. Pokud zrušíte své předplatné před vypršením Minimálního úvazku, výslovně souhlasíte s tím a berete na vědomí, že Vám budeme účtovat platbu za celé trvání doby Minimálního úvazku.
 3. Výslovně souhlasíte s tím, že Korkuma nenese odpovědnost za žádné platby a peněžní transakce, ke kterým dojde v důsledku Vašeho používání Služeb. Výslovně souhlasíte s tím, že všechny platby a peněžní transakce jsou zpracovávány zpracovatelem plateb Stripe (https://stripe.com). Pokud si chcete zvolit některý z našich druhů předplatného, ​​budete muset do Stripe přidat platební kartu. Při přidávání platební karty jsou informace o Vaší kartě uloženy u našeho zpracovatele plateb Stripe. Souhlasíte s tím, že Korkuma nebude odpovědná za jakékoli problémy týkající se finančních a peněžních transakcí mezi Vámi a jakoukoli jinou stranou, včetně společnosti provozující Stripe.
 4. Nesmíte využívat odcizené ani neautorizované platební nebo kreditní karty pro platby Korkumě prostřednictvím zpracovatele plateb Stripe.
 5. V rozsahu povoleném zákonem si Korkuma vyhrazuje právo na změnu svých zpracovatelů plateb, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Korkuma neukládá žádné informace o platební kartě.
 6. V závislosti na Vaší lokalitě Vám některé banky mohou v souvislosti s platbou poplatku za předplatné účtovat poplatek za zahraniční transakce. Korkuma nad tímto poplatkem nemá kontrolu. Obraťte se, prosím, na svou banku pro další informace. 
 7. Vyhrazujeme si právo v budoucnu změnit naše poplatky a účtovat další poplatky za jakýkoli typ transakce.

9. Zkušební období

TLDR: Korkumu můžete využít na zkušební období 14 dní zdarma, pokud budete chtít poté nadále Korkumu využívat, budete si muset vybrat jedno z našich předplatných. V rámci zkušebního období můžete Korkumu přestat bez jakýchkoliv závazků používat. 

 1. Korkuma umožňuje jakýmkoliv osobám, které uzavřou tuto Smlouvu a stanou se novými Uživateli, omezené využití Služeb na zkušební dobu 14 dnů zdarma, a to počínaje dnem uzavření této Smlouvy (dále jen “Zkušební období”). V případě že se Uživatel rozhodne využít Služeb v rámci Zkušebního období, má právo odstoupit od Smlouvy až do konce 14. dne Zkušebního období. 
 2. Pro odstoupení od Smlouvy v rámci Zkušebního období může Uživatel zaslat e-mail na info@korkuma.cz, kde vyjádří svou vůli od této Smlouvy odstoupit a sdělí své identifikační údaje poskytnuté dle odst. 2.3. této Smlouvy, a zároveň informaci, že se jedná o odstoupení v rámci Zkušebního období.
 3. Pokud Uživatel od Smlouvy během Zkušebního období neodstoupí a zároveň si nevybere a neprovede platbu za některý druh předplatného, bude mu den následující po uplynutí 14. dne Zkušebního období znemožněn přístup ke Službám.
 4. Uživatel si může kdykoliv v průběhu Zkušebního období vybrat druh předplatného a uhradit za něj platbu, přičemž dnem přijetí první platby za předplatné se zahájí poskytování Služeb dle Vámi vybraného předplatného.
 5. Po dobu Zkušebního období mohou být některé kvantitativní prvky Služeb omezeny či upraveny oproti našim předplatným (jako např. maximální délka Živého vysílání, maximální počet Diváků přítomných na Živém vysílání, maximální čas sledovaný Diváky Uživatele).
 6. Korkuma neodpovídá za žádnou škodu ani újmu způsobenou v důsledku využití Služeb ve Zkušebním období. 
 7. Korkuma je oprávněna poskytování Služeb ve Zkušebním období kdykoli omezit či přerušit.

10. Daně

TLDR: Shromažďujeme a oznamujeme příslušným orgánům to, co jsme povinni shromažďovat a hlásit. Pokud jsme povinni vybírat jakoukoli daň z finančních transakcí, bude kromě poplatku za předplatné účtována také příslušná daň.

 1. Shromažďujeme daňové identifikační údaje a hlásíme je finančním úřadům, pokud to po nás vyžadují obecně závazné právní předpisy.
 2. Jsme zodpovědní za řadu daní z finančních transakcí v různých jurisdikcích. Mezi ně patří mimo jiné DPH z plateb za elektronicky poskytované služby.
 3. V jurisdikcích, kde je Korkuma povinna vybírat daň z finančních transakcí od Uživatelů, se platby za předplatné od Uživatelů skládají z poplatku za předplatné a příslušných daní. Příslušné daně tedy nebudou strhávána z poplatku za předplatné, ale budou k němu účtovány navíc. Po uhrazení bude vybraná daň automaticky odečtena a poukázána příslušnému finančnímu úřadu či jinému orgánu výběru či správy daně.

11. Omezení

TLDR: Nepovolujeme obsah, který porušuje naše Podmínky nebo zákon. Pokud se domníváme, že jakýkoli obsah porušuje naše Podmínky nebo zákon, můžeme jej podle vlastního uvážení odstranit. Jako Uživatel jste zodpovědný za udržování osobních údajů Diváků v bezpečí. Účet Uživatele je nepřenosný a nepřevoditelný.

 1. Nepovolujeme jakýkoli obsah, který porušuje naše Podmínky nebo jakékoli v daném případě příslušné zákony. Nepovolujeme následující:
 • obsah, který je hrubý vůči ostatním lidem;
 • obsah, který využívá duševní vlastnictví ostatních, pokud nemáte písemné povolení k jeho použití nebo není Vaše použití chráněno principem „fair use“.
 • pornografický obsah;
 • obsah, který zahrnuje slosování o ceny založené na náhodě;
 • obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná práva kohokoli jiného (včetně Korkumy);
 • obsah, který porušuje jakékoli příslušné zákony nebo předpisy;
 • obsah, který ohrožuje bezpečnost našich Služeb, včetně dekompilací, zpětných analýz, jiného pokusu o získání zdrojového, podkladových myšlenek nebo informací o Službách, případně souvisejících se Službami. Dále pak obsah, který se pokouší jakýmkoli způsobem získat heslo, účet nebo jiné bezpečnostní informace od jakéhokoli jiného uživatele; narušuje zabezpečení jakékoli počítačové sítě, prolomí hesla nebo bezpečnostní šifrovací kódy.     

Pokud se důvodně domníváme, že jakýkoli obsah Živě vysílán skrze naši Platformu porušuje tyto podmínky nebo může poškodit nás, naše Diváky, Uživatele nebo jinou třetí stranu, můžeme tento obsah podle vlastního uvážení odstranit.

 1. Jako Uživatel jste také zodpovědní za udržování osobních údajů Diváků v bezpečí. Zavazujete se neshromažďovat osobní údaje Diváků sdílené prostřednictvím chatovací funkce Živého vysílání.
 2. Účet je vázán na Uživatele a nemůže být používán jiným subjektem, prodán jinému subjektu nebo převeden na jiný subjekt. Správce svého Účtu ovšem změnit můžete.
 3. Porušení čehokoli z výše uvedeného je důvodem pro ukončení vašeho práva používat Platformu nebo přistupovat ke Službám. Vezměte prosím na vědomí, že i když nejsme povinni sledovat přístup ke Službám nebo jejich používání, máme právo tak učinit za účelem provozování Služeb, za účelem zajištění souladu s těmito Podmínkami a za dodržení platných zákonů nebo jiných zákonných požadavků. Vyhrazujeme si právo prošetřit porušení těchto Podmínek nebo jednání, které ovlivňuje Služby. Můžeme také spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení za účelem stíhání uživatelů, kteří porušují zákony.

12. Vrácení peněz

Naše zásada je taková, že nevracíme žádné přijaté peněžní prostředky, i když připouštíme výjimky, kdy je vrácení přijatých peněžních prostředků poskytnuto na základě našeho výhradního uvážení. Nemáte však žádné právo požadovat vrácení námi přijatých peněžních prostředků. Toto ustanovení nijak neomezuje Vaše práva na ochranu spotřebitele, na které byste mohli mít nárok na základě závazných zákonů Vaší země pobytu.

13. Naše role

TLDR: Snažíme se sledovat Živé vysílání na naší Platformě, abychom identifikovali potenciální porušení těchto Podmínek, jiných zásad/podmínek nebo zákonů. Pokud narazíte na jakékoli porušení, dejte nám prosím vědět!

 1. Proaktivně sledujeme některé Živé vysílání na naší Platformě, abychom se ujistili, že Uživatelé a Promotéři dodržují tyto Podmínky. Vyšetřujeme také hlášení o možných porušeních.
 2. Ve většině situací budeme s Uživateli spolupracovat na řešení případných porušení a umožníme Uživatelům pokračovat v používání Korkumy. Zrušení či zablokování účtu není rozhodnutí, které bereme na lehkou váhu, a proto jej provádíme pouze v těch nejextrémnějších případech.
 3. Korkuma si vyhrazuje právo odstranit z Platformy jakéhokoli Uživatele, Promotéra nebo Diváka.
 4. Pokud někoho podezříváte z porušení těchto Podmínek, dejte nám prosím vědět.
 5. Neustále testujeme nové funkce s cílem vylepšit naše Služby. Můžeme přidávat nebo odebírat funkce a testovat funkce s náhodnou podmnožinou naší komunity. Pokud se domníváme, že se daná funkce výrazně odlišuje od těchto Podmínek, vysvětlíme Vám tyto rozdíly během testování.
 6. Korkuma je oprávněna provádět odstávky Doplňků v čase od 23:00 do 01:00 hod (středoevropský čas). Tyto odstávky mohou být prováděny v rozsahu nejvýše 4 hodin za měsíc. O každé plánované odstávce je Korkuma povinna informovat Uživatele alespoň 3 dni předem.

14. Smazání účtu

TLDR: Pokud chcete, můžete svůj účet smazat v nastavení svého profilu. Váš účet můžeme podle našeho uvážení smazat nebo deaktivovat.

 1. O smazání účtu nás můžete požádat písemnou žádostí adresovanou na info@korkuma.cz. Pokud Vám účtujeme poplatky za předplatné na základě faktur zaplacených poté, co využijete našich Služeb, požádáme Vás o zaplacení všech Vašich zbývajících faktur před tím, než Vám umožníme smazat Váš účet.
 2. Váš účet můžeme podle našeho uvážení kdykoliv smazat nebo deaktivovat. Podle vlastního uvážení můžeme také zrušit jakékoli Vaše předplatné Služeb.
 3. Tyto podmínky zůstávají v platnosti, i když již nemáte účet.

15. Obsah poskytovaný v Živých vysíláních

TLDR: Dáváte nám svolení k používání Vašeho obsahu na naší Platformě. Za obsah poskytovaný na naší Platformě nesete výhradní odpovědnost a ponecháváte si k němu vlastnictví. Ujistěte se, že máte právo používat a sdílet obsah, který Živě vysíláte prostřednictvím naší Platformy.

 1. Za veškerý obsah nese výhradní odpovědnost Uživatel, od kterého daný obsah pochází. Zbavujete nás jakékoli odpovědnost za (i) nedostupnost Služeb, (ii) vymazání nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo uživatelských dat. Můžeme uchovávat a zpřístupnit obsah, pokud to po nás vyžaduje zákon, soudní rozhodnutí nebo jakékoli jiné závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci, dále také pokud je to přiměřeně nutné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich uživatelů nebo veřejnosti. V případě, že se rozhodnete nevyhovět našemu požadavku nevysílat určitý obsah v Živém vysílání, můžeme zamezit Vašemu dalšímu používání Služeb, dokud nebude zajištěno dodržování příslušných pravidel. Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení těchto Podmínek Promotérem, máte povinnost okamžitě zamezit dalšímu používání našich Služeb tomuto Promotérovi. Vyhrazujeme si právo zrušit Váš přístup do našich Služeb v reakci na porušení nebo podezření na porušení těchto Podmínek.
 2. Ponecháváte si vlastnictví veškerého obsahu, který Živě vysíláte skrze naši Platformu, ale potřebujeme od Vás licenci k efektivnímu fungování Korkumy. Živým vysíláním obsahu skrze naše Služby nám udělujete bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, sublicencovatelnou, celosvětovou licenci k používání, reprodukci, distribuci, výkonu, veřejnému zobrazování nebo k přípravě odvozených děl Vašeho obsahu. Účel této licence je striktně omezen tak, aby nám umožnil poskytovat a propagovat Živé vysílání Vašim Divákům a propagovat naše Služby. Nikdy se nebudeme snažit ukrást Váš obsah nebo jej jinak zneužívat.
 3. Nesmíte Živě vysílát obsah, který porušuje duševní vlastnictví nebo vlastnická práva ostatních.
 4. Jste také zodpovědní za veškerý obsah, který jste vytvořili nebo poskytli skrze naši Platformu. Berete na vědomí, že jste zodpovědní za jakýkoli obsah, který Živě vysíláte skrze naši Platformu a nesete za takový obsah plnou odpovědnost, včetně odpovědnosti za jeho zákonnost, spolehlivost, přesnost a přiměřenost.
 5. Diváci nesmí používat obsah Živě vysílaný Uživatelem jakýmkoli způsobem, který není povolený daným Uživatelem.
 6. Nesete veškerá rizika spojená s Živým vysíláním a používáním jakéhokoli obsahu, včetně spoléhání se na jeho kvalitu, integritu, přesnost, úplnost nebo užitečnost takového obsahu. Můžeme odstranit jakýkoli obsah, včetně obsahu, o kterém zjistíme, že neplní účel Služeb, porušuje tyto Podmínky, je jinak v rozporu se zákonem nebo je jinak nevhodný podle našeho vlastního uvážení.

16. Používání Služeb

Tímto souhlasíte se shromažďováním a používáním anonymizovaných údajů z naší strany (včetně metadat, analytických, diagnostických a technických údajů a statistik o používání) týkajících se nebo vyplývajících z Vašeho používání Služeb, a to za účelem poskytování funkčnosti Služeb, dalšího vývoje produktů, marketingu a pro ověření dodržování těchto Podmínek.

17. Licence

TLDR: Na Službách a našich výtvorech si ponecháváme veškerá práva a všechna související práva duševního vlastnictví. Udělujeme Vám povolení k instalaci a používání Služeb. Pro Vaše další používání Služeb mohou být čas od času vyžadovány aktualizace Služeb.

 1. Ponecháváme si veškerá práva, nároky a podíl na Službách a našich výtvorech a všechna související práva duševního vlastnictví. Na naše patenty neposkytujeme žádné licence. Mezi naše duševní vlastnictví mimo jiné patří následující prvky Služeb nebo prvky vygenerované Službami: uživatelské rozhraní, uživatelská zkušenost (UX), ikony, prezentační vrstva, prezentační prvky, zprávy, rozvržení a zobrazení Služby. Nesmíte nijak používat, reprodukovat, distribuovat, nasazovat nebo připravovat odvozená díla ze Služeb nebo našich výtvorů, s výjimkou Vašeho osobního použití nebo použití pro Vaše obchodní aktivity, a to výhradně v souladu s těmito Podmínkami.
 2. S výhradou dodržování povinností vyplývajících z těchto Podmínek Vám tímto udělujeme nesublicencovatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci (i) k instalaci a používání Služeb na jakémkoli příslušném výpočetním zařízení pro Vaše interní nebo osobní použití související s podporou Vašich obchodních aktivit a (ii) pro implementaci do Vašeho webového prostředí Vámi a Vašimi zaměstnanci nebo jinými zástupci, a to pro činnosti související výhradně s podporou Vašich obchodních aktivit.
 3. Služby se mohou automaticky aktualizovat. Aktualizace Služeb mohou být nezbytné pro Vaše další používání Služeb.
 4. Až na výjimky uvedené výše, nesmíte: kopírovat Služby; distribuovat nebo sdílet užívání Služeb s jakoukoli třetí stranou; upravovat nebo vytvářet odvozená díla nebo vylepšení Služeb; nebo poskytovat jakékoli sublicence, pronajímat nebo komerčně hostovat Služby. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v tomto odstavci, jsou vyhrazena nám.
 5. My a naši poskytovatelé licencí si ponecháváme veškerá práva, nároky a podíly na Platformě, Službách a souvisejících právech duševního vlastnictví a ke všem kopiím Služeb.
 6. Nesmíte se reverzním inženýrstvím nebo jinak pokoušet odvodit nebo derivovat náš zdrojový kód, naše rozhraní nebo jiné informace ze Služeb, dále nesmíte obcházet technickou ochranu nebo jiná omezení spojená se Službami, kromě případů, kdy je taková činnost výslovně povolena přímo použitelným zákonem bez ohledu na toto omezení. Veškeré informace, které Vám poskytneme nebo které získáte podle tohoto odstavce, můžete použít pouze pro účely popsané v tomto odstavci a nesmíte je poskytnout žádné třetí straně ani je použít k vytvoření jakéhokoli softwaru, který je v zásadě podobný Službám. Nesmíte obcházet žádná technologická ochranná opatření ve Službách nebo související se Službami, ani nesmíte umožnit přístup ke Službám neautorizovaným aplikacím třetích stran.
 7. Ponecháváme si veškerá práva, nároky a podíly na veškerých výstupech, softwaru, materiálech, datech, informacích nebo obsahu, které Vám byly poskytnuty („Výstupy“) při podpoře Vašeho používání Služeb nebo v souvislosti s Vaším používáním Služeb, a to včetně veškerých souvisejících práv duševního vlastnictví. Nesmíte přímo ani nepřímo kopírovat Výstupy ani je nesmíte zpřístupnit žádné třetí straně, a to jako celek ani po částech. Po ukončení této Smlouvy nebo přístupu ke Službám nadále nebudete uchovávat žádné Výstupy a zničíte všechny Vaše kopie jakýchkoliv Výstupů.
 8. Souhlasíte s tím, že jakékoli Vaše použití našeho duševního vlastnictví bude ve prospěch Korkumy. Nebudete přímo ani nepřímo vyplňovat ani připravovat žádné žádosti o zapsání nebo registraci žádného z našich duševních vlastnictví; nebudete se snažit získat jakékoli právo, titul, licenci nebo podíl na jakémkoli našem duševním vlastnictví; nebudete používat, podávat přihlášku, přihlašovat či registrovat, a to zcela nebo zčásti, jakékoli duševní vlastnictví, které může být podle našeho výhradního uvážení matoucím způsobem podobné našemu duševnímu vlastnictví nebo může porušovat kterékoliv z našich duševních vlastnictví.

18. Odkazy na služby třetích stran

TLDR: Odkazy na naše služby mohou být směrovány na webové stránky třetích stran. Nezapomeňte si je přečíst a porozumět jejich zásadám.

Některé části Služeb jsou podporovány sponzorovanými odkazy od inzerentů týkajících se produktů nebo služeb třetích stran (dále jen „Nabídky“). Služby mohou zobrazovat Nabídky, které vám mohou být přizpůsobeny na základě informací uložených ve Službách, dotazů provedených prostřednictvím Služeb nebo jiných informací. V rámci Nabídek i v jiných případech mohou Služby obsahovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Tyto odkazy poskytujeme pouze pro váš komfort. Korkuma nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále tímto berete na vědomí a souhlasíte, že Korkuma nenese žádnou odpovědnost, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu ani ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné prostřednictvím jakýchkoli takových webových stránek či služeb třetích stran. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

19. Vzdání se odpovědnosti

TLDR: Váš přístup ke Službám nebo jakémukoli obsahu a jejich používání je na Vaše vlastní riziko.

I když se snažíme používat automatizované systémy analyzující obsah za účelem detekce porušení a zneužití, jako je spam, malware a nelegální obsah, je Váš přístup k našim Službám nebo jakémukoli obsahu a jejich používání na Vaše vlastní riziko. Máme právo provádět změny a aktualizovat jakékoli informace obsažené v našich Službách bez předchozího upozornění. Snažíme se co nejpřesněji popsat každou Službu nabízenou na Platformě. Nezaručujeme však, že specifikace Služeb, ceny nebo jakýkoli jiný obsah na našich Službách je úplný, přesný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný a zbavujete nás za ně veškeré odpovědnosti v nejvyšší možné míře povolené zákonem.

20. Odškodnění

TLDR: V rozsahu povoleném zákonem nás odškodníte za všechny ztráty a závazky, včetně poplatků za právní služby, které vyplynou z těchto Podmínek.

 1. V rozsahu povoleném zákonem nás odškodníte za všechny ztráty, škody, újmy a závazky, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplynou z těchto Podmínek nebo se týkají Vašeho používání našich Služeb. Vyhrazujeme si právo na výlučnou kontrolu nad vymáháním a obhajobou nároku, na který se vztahuje toto ustanovení. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, zavazujete se nám poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
 2. Vaše povinnost odškodnit nás podle tohoto článku se vztahuje také na naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, jiné zástupce a na poskytovatele služeb z řad třetích stran.

21. Odmítnutí záruk

TLDR: Korkuma je poskytována bez jakýchkoliv záruk.

 1. KORKUMA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A VADAMI A BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. JAKÁKOLI ZÁRUKA OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A JAKÁKOLIV JINÁ ZÁRUKA JE VYLOUČENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. NEZARUČUJEME, ŽE KORKUMA BUDE K DISPOZICI A BUDE FUNGOVAT 100 % ČASU, A NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PROSTOJE NAŠICH SLUŽEB.
 2. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO BUDOU K DISPOZICI NA NEPŘERUŠOVANÉM, BEZPEČNÉM NEBO BEZCHYBNÉM ZÁKLADĚ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE KORKUMA ODPOVĚDNÁ JAKÉKOLI STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, NÁKLADY NEBO POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÉKOLI PLÁNOVANÉ ČI NEPLÁNOVANÉ ODSTÁVKY. Bez omezení výše uvedeného společnost ani žádný z jejích poskytovatelů nedává žádnou záruku jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané: (i) pokud jde o provoz nebo dostupnost Služby či informace, obsah a materiály či produkty zahrnuty v něm; (ii) že služba bude nepřerušovaná nebo bez chyb; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo změnu jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaného prostřednictvím Služby; nebo (iv) že služba, její servery, obsah či e-maily odeslané ze společnosti nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, chyby, malware, skryté chyby ani jiné škodlivé komponenty. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení příslušných zákonných práv spotřebitele, některá nebo všechna výše uvedená vyloučení a omezení se na vás tedy nemusí vztahovat. Ale v takovém případě budou výjimky a omezení uvedené v tomto oddíle aplikovány v největší míře vymahatelné podle příslušných zákonů.
 3. Odmítnutí záruk podle tohoto článku se vztahuje také na naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, jednatele, ředitele, zaměstnance, agenty, poradce a na poskytovatele služeb z řad třetích stran.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Korkuma nenese odpovědnost za ztrátu dat nahraných na naši Platformu. Důrazně doporučujeme pravidelně zálohovat data, která nechcete ztratit.

22. Omezení odpovědnosti

TLDR: V rozsahu povoleném zákonem nás zbavujete odpovědnosti za veškerou škodu, která Vám vznikne v souvislosti s použitím Korkumy. Naše odpovědnost za jakoukoliv škodu je omezena na částku, kterou jste nám zaplatili za používání Korkumy.

 1. V maximálním rozsahu povoleném zákonem nás zbavujete odpovědnosti za jakékoli ztráty či škody, které Vám vzniknou na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s Vaším použitím nebo pokusem o použití Korkumy. V rozsahu povoleném zákonem je naše odpovědnost za jakékoli škody, újmy či ztráty omezena částkou, kterou jste nám zaplatili za používání Korkumy v období dvanácti (12) měsíců předcházejících příslušnému nároku. Výslovně nás zbavujete odpovědnosti za jakékoli ztráty spojené s nenaplněným užitkem, přerušením obchodní činnosti, snížením hodnoty, náklady na výměnu, prostojem Služeb a za ztráty způsobené konfliktními smluvními ujednáními.
 2. Vaše povinnost zbavit nás odpovědnosti za jakékoliv ztráty či škody v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle tohoto článku se vztahuje také na naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poradce a poskytovatele služeb z řad třetích stran.

23. Řešení sporů a rozhodné právo

TLDR: Pokuste se s námi, prosím, případné spory vyřešit smírně. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky a spory vyplývající z těchto Podmínek podléhají výlučné soudní pravomoci příslušných soudů České republiky.

 1. Pokud máte problém, kontaktujte nás prosím. Pokud vznikne spor vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s Vaším používáním našich Služeb a nebude možné jej smírně, budou jej muset vyřešit příslušné soudy.
 2. Tyto Podmínky se řídí a budou se vykládat v souladu s právními předpisy České republiky s vyloučením jejich kolizních norem. Tyto Podmínky nijak neomezují Vaše práva na ochranu spotřebitele, na které byste mohli mít nárok na základě závazných zákonů Vaší země pobytu.
 3. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek podléhají výlučné soudní pravomoci příslušných soudů České republiky.

24. Všeobecná a závěrečná ustanovení

TLDR: Tyto Podmínky a Zásady jsou úplnou Smlouvou mezi Vámi a námi. Příležitostně můžeme tyto Podmínky a Zásady měnit, pokud je budeme měnit výrazně, dáme Vám vědět!

 1. Tyto Podmínky a jakékoli odkazované Zásady jsou úplnou Smlouvou mezi Vámi a námi a nahrazují všechny předchozí smlouvy mezi Korkumou a Vámi. Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Podmínek považováno za nevymahatelné, bude dané ustanovení upraveno v rozsahu nezbytném k jeho vymahatelnosti. Pokud dané ustanovení nelze upravit, je odděleno od těchto Podmínek a všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pokud některá ze stran nevymáhá právo vzniklé na základě těchto Podmínek, nezříká se tím možnosti vymáhat takové právo v budoucnu.
 2. Z aplikace na tyto Podmínky je konkrétně vyloučena Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
 3. Příležitostně můžeme tyto Podmínky a Zásady měnit. Pokud provedeme podstatné změny, které nepříznivě ovlivní Vaše práva, dáme Vám vědět předtím, než změny vstoupí v platnost. Pokračováním v používání Korkumy po takových změnách znamená, že přijímáte upravené Podmínky nebo Zásady.
 4. Informace týkající se Vašeho účtu (např. autorizace plateb, faktury, změny hesla nebo platební metody, potvrzovací zprávy, oznámení) Vám budeme zasílat pouze v elektronické podobě, například prostřednictvím e-mailů na Vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 5. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav týkajících se těchto Podmínek nebo jiných zásad/podmínek nás prosím kontaktujte na info@korkuma.cz.

Účinné od 1. září 2021